واحد آمار و مدارک پزشکی
مسئول مدارک پزشکی : الهام آهنی
مسئول آمار و اطلاع رسانی : سلمان پورداود
تلفن داخلی: 315
شرح وظایف مسئول مدارک پزشکی :
·                     بررسی و تحقیق درباره فرمهای مدارک پزشکی ، روشهای کار ، وسائل جا و مکان قسمت مدارک پزشکی
·                     کدگذاری بیماریها و اعمال جراحی برابر روشهای معمول یا بر اساس طبقه بندی بین المللی
·                     پاسخ به مکاتبات مربوط به پزشکی قانونی یا ارگانهای دیگر
·                     شرکت در کمیته های بیمارستانی
·                     انجام امور بایگانی پرونده ها بر اساس روش تعیین شده
·                     تهیه و تنظیم آمار روزانه و ماهانه و سالانه از تعداد بیماران بستری و مرخص شده و درگذشتگان بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها 
 
شرح وظایف مسئول آمار و اطلاع رسانی :
·                     تهیه وتنظیم آمار روزانه ، ماهانه و سالانه از تعداد بیماران بستری و مرخص شده و فوتیهای بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها (احتساب درصدهای اشغال تخت وغیره )
·                     تهیه آمار مراجعین به درمانگاهها ، سرویسهای رادیولوژی ،آزمایشگاه ، داروخانه و سایر واحدها به منظور تجزیه و تحلیل خدمات داده شده
·                     تهیه و تنظیم آمار مورد لزوم جهت مقامات بهداشتی و درمانی کشور
 
·                     انجام امور بایگانی پرونده ها بر اساس روش تعیین شده
·                     انجام سایر کارهای آماری 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-21 9:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ