واحد بهداشت محیط

مسئول: خانم مهندس فخرایی فرد 
شرح وظایف
 
1-کنترل بهداشتی آب مصرفی بیمارستان
2-نظارت برعملکردسیستم تصفیه فاضلاب
3-جمع آوری وتفکیک موادزائدجامد
4-کنترل میکروبی بخشها
5-کنترل حشرات وجوندگان
6-بهداشت محیط بخشها-اتاق عمل-CSR
7-گندزدایی بخشهاوقسمتهای مختلف
8-جمع اوری-تفکیک-شستشووضدعفونی البسه ها
9-نظارت بربهداشت محیط آشپزخانه-بوفه-آبدارخانه ها
10-بررسی وضعیت سلامتی کارگران خدماتی-تغذیه-ولاندری ازطریق انجام آزمایشات دوره ای وصدورکارت تندرستی (تکمیل پرونده های بهداشتی)
11-تدوین دستورالعمل های بهداشتی جهت کلیه قسمتها
12-ارائه گزارشات کامل به معاونت بهداشتی(بهداشت محیط)
13-برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل
14-تدارک سموم ودیگرتجهیزات درامورسمپاشی
15-تاییدوتدارک موادضدعفونی مجازدربیمارستان
16-بررسی وضعیت فنی وبهداشتی سیستم تهویه مطبوع
17-پیگیری واقدام درزمینه مسائل حفاظتی مراکزپرتوهای یون ساز
18-کنترل بهداشت محیط پاراکلینیک
19-پیگیری مسلئل مربوط به مدیریت زیست محیطی
20-نظارت برعملکردشرکت خدماتی وتغذیه درزمینه رعایت دستورالعمل های بهداشتی ازطریق تنظیم چک لیست درپایان هرماه وارسال آن به مدیریت خدمات پشتیبانی
21-تهیه وابلاغ دستورالعملهای بهداشتی جهت اجراتوسط پیمانکاران
22-مشارکت دربرآورد نیاز های واحدهای تحت پوشش خدمات وخوابگاه دانشجویی
23-نظارت برتسویه حساب کامل پیمانکاران تنظیفات-تغذیه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-19 10:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ