حسابداری

حسابدار مسئول: فرزانه کرامتی
تلفن: داخلی 313
فکس : 3625300

حسابدار:فریبا شمسی زاده 
تلفن :310

شرح وظایف حسابدار مسئول:
تهیه وتدوین صورتهای مالی واحد ونظارت مستمربرعملیات امور مالی وتطبیق کلیه پرداختها باقوانین وائین نامه ها و مقررات حاکم بر دانشگاه وارسال به موقع صورتهای مالی وسایر گزارشات مدیریتی مورد لزوم به امور مالی
1.      هماهنگی در اجرای قوانین ومقرارت حاکم بر عملیات مالی وحفظ حراست از اسناد و دفاتر مالی
2.      پیگیری ونظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درامدهای واحد
3.      کنترل امضا اسناد مالی واوراق تعهداور بر اساس تفویض اختیارات ابلاغی ریاست محترم دانشگاه
4.      حفظ و شناسایی وهمچنین نگهداری حساب اموال ، ماشین الات وتجهیزات و دارائیهای واحد
5.      اجرای کدینگ وسرفصلهای اعلام شده امور مالی
6.      اجرای عملیات مالی وتامین اعتبار کلیه پرداختها در چارچوب بودجه ابلاغی تخصیصی
7.      گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف مقررادت قبل از پرداخت

شرح وظایف حسابدار:
1.      تنظیم ونگهداری وثبت ارقام در دفاتر حسابداری وتهیه و تنظیم ترازهای ماهیانه ومغایرت بانکی
2.      تکمیل و تنظیم فرمهای اماری مربوط به امور مالی
3.      کنترل اعتبارات و وجوه واریزی از محل دانشگاه وتطابق ان با حسابهای موجود در دفاتر مالی
4.      تهیه وتنظیم لیست بیمه پرسنل جهت ارسال به سازمان خدمات درمانی وتامین اجتماعی
5.      رابط حسابداری تعهدی
6.      بایگانی اسناد ومدارک مالی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-23 9:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ