فهرست آزمایش هایی که در آزمایشگاه  پذیرش می شوند

ردیف
نام آزمایش
قيمت(ريال)
آمادگی قبلی
 
بيوشيمي
 
 
1
FBS
7400
بیمار 8 ساعت ناشتا باشد
2
2hpp
8700
2ساعت بعد از صبحانه
3
GTT
27800
ترجيحا ناشتا
4
GCT
8100
ترجيحا ناشتا
5
BUN
6800
بیمار 4 ساعت ناشتا باشد
6
Creat
8500
بیمار 4 ساعت ناشتا باشد
7
Uric acid
8500
بیمار 4 ساعت ناشتا باشد
8
CHOLESTEROL
8500
بیمار 14 ساعت ناشتا باشد
9
HDL
11600
بیمار 14 ساعت ناشتا باشد
10
LDL
12300
بیمار 14 ساعت ناشتا باشد
11
TG
11700
بیمار 14 ساعت ناشتا باشد
12
Ca
10500
بیمار 4 ساعت ناشتا باشد
13
P
8600
بیمار 4 ساعت ناشتا باشد
14
LFT
54100
ترجيحا ناشتا
15
SGOT
10200
ترجيحا ناشتا
16
SGPT
10200
ترجيحا ناشتا
17
ALK.P
10200
ترجيحا ناشتا
18
BILI.D
0
ترجيحا ناشتا
19
BILI.T
16800
ترجيحا ناشتا
20
T.P
9100
ترجيحا ناشتا
21
ALB
9100
ترجيحا ناشتا
22
CPK
40900
نيازي به ناشتايي ندارد
23
CK-MB
38200
نيازي به ناشتايي ندارد
24
LDH
30500
نيازي به ناشتايي ندارد
25
IRON
10800
بیمار 4 ساعت ناشتا باشد
26
TIBC
14900
بیمار 4 ساعت ناشتا باشد
27
Amylase
23200
ترجيحا ناشتا
28
Na
9600
بیمار 4 ساعت ناشتا باشد
29
K
9600
بیمار 4 ساعت ناشتا باشد
30
Troponin
43800
نيازي به ناشتايي ندارد
 
سرولوژي
 
 
31
CRP
7100
نيازي به ناشتايي ندارد
32
RA
7100
نيازي به ناشتايي ندارد
33
Wright
12600
نيازي به ناشتايي ندارد
34
Widal
23200
نيازي به ناشتايي ندارد
35
2ME
14000
نيازي به ناشتايي ندارد
36
Coombs-Wright
 
نيازي به ناشتايي ندارد
37
ASO
14000
نيازي به ناشتايي ندارد
38
VDRL
8700
نيازي به ناشتايي ندارد
39
Pregnancy test
9700
نيازي به ناشتايي ندارد
 
 
 
 
 
خون شناسي
 
 
40
CBC-diff
12000
ترجيحا ناشتا
41
WBC
6700
ترجيحا ناشتا
42
Platelet
5300
ترجيحا ناشتا
43
Hb
3000
ترجيحا ناشتا
44
Hct
3000
ترجيحا ناشتا
45
RBC Morphology
0
ترجيحا ناشتا
46
Blood group
14900
نيازي به ناشتايي ندارد
47
Direct coombs
7300
نيازي به ناشتايي ندارد
48
Indirect coombs
14900
نيازي به ناشتايي ندارد
49
Cross match
24000
نيازي به ناشتايي ندارد
50
PT
15100
نيازي به ناشتايي ندارد
51
PTT
15100
نيازي به ناشتايي ندارد
52
G6PD
37900
نيازي به ناشتايي ندارد
53
ESR
4000
نيازي به ناشتايي ندارد
54
Cell count
12600
نيازي به ناشتايي ندارد
55
BT
4000
نيازي به ناشتايي ندارد
56
CT
6100
نيازي به ناشتايي ندارد
57
Malaria
7900
نيازي به ناشتايي ندارد
58
Retic
7900
نيازي به ناشتايي ندارد
 
هورمون شناسي
 
 
59
BHCG
21900
نيازي به ناشتايي ندارد
60
T3
22500
نيازي به ناشتايي ندارد
61
T4
22500
نيازي به ناشتايي ندارد
62
TSH
29500
نيازي به ناشتايي ندارد
63
T3RU
22500
نيازي به ناشتايي ندارد
 
تجزيه ادرار
 
 
64
U/A
8500
ترجيحا ادرار اول صبح
65
Urin protein
3500
-
 
انگل شناسي
 
 
66
OB
5100
-
67
OP
7400
-
 
ميكروب شناسي
 
 
68
Stool/C
30700
-
69
Blood/c
38500
-
70
Gram Stain
8700
-
71
CSF
16000
-
72
Throat/c
31800
-
73
Other/c
17400
-
74
U/C
14900
ترجيحا ادرار اول صبح
75
Wound/c
16200
-
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-19 13:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ