واحد تجهیزات پزشکی
مسئول : مهندس رضا اپرور

فکس: 07823627470
تلفن: داخلی 301

واحد مهندسي پزشكي بيمارستان

تعريف : ، مجموعه ايست كه در سيستم ماتريسي سازمان بيمارستان وظيفه مديريت كليه امور مرتبط با تجهيزات و وسايل پزشكي را در راستاي تامين ايمني لازم براي بيماران و پرسنل و نيز بهره وري بهينه اين تجهيزات جهت ارتقاء سه شاخصه كارآيي ، اثربخشي و رضايتمندي بيماران بعهده دارد .
هدف :
الف ) استفاده موثر از تجهيزات و وسايل پزشكي و بهره گيري بهينه از تمامي قابليت هاي آنها
ب ) افزايش عمر مفيد تجهيزات ، تضمين صحت و دقت عملكرد آنها و جلوگيري از خرابيهاي زودهنگام و نابهنگام
ج ) كاهش هزينه هاي نگهداري ، تعمير ، و زمان از كارافتادگي دستگاهها
د ) تامين ايمني لازم براي پرسنل و بيماران در ارتباط با تجهيزات و وسايل پزشكي
هـ ) هدايت بيمارستان به استفاده از تكنيكها ، تجهيزات ووسايل نوين متناسب با نيازهاي واقعي وتوانائيهاي مركز
 شرح عملكرد واحد مهندسي پزشكي
1 ـ آموزش :
توانايي استفاده صحيح و بجا ، بهره گيري موثر از تمامي قابليت هاي تجهيزات و وسايل پزشكي ، اجتناب از سوء استفاده و خطرات آنها ، رعايت اصول نگهداري روزمره جهت افزايش عمر مفيد تجهيزات و تهيه گزارشهاي مربوطه ، منوط به آموزش كامل و صحيح كاربران و نيز پاسخگويي مداوم به شبهات و سئوالات آنان مي باشد . نيز اين آموزشها موجب كاهش افت عملكرد واحدهاي مركز درماني هنگام تعويض پرسنل با نظرات جديد مي گردد .
2 ـ تامين ايمني بيماران و پرسنل :
دستگاهها و لوازم پزشكي جهت تشخيص و درمان در ارتباط مستقيم با بيماران و پرسنل بوده و مي بايست اقدامات تاميني جهت حفاظت افراد از عوارض مربوطه و همچنين هنگام بروز خرابيها نظير تشعشعات ، جريانهاي نشتي ، ضربات ، آتش سوزي و ... برابر روشهاي استاندارد و توصيه شده بعمل آيد
3 ـ مديريت چرخه نصب و تعمير :
نظارت بر تحويل و نصب و راه اندازي صحيح تجهيزات و لوازم ، قراردادهاي خدمات پس از فروش ، اولويت بندي و پيگيري تعميرات ، فاكتورهاي هزينه تعميرات ، مراحل و كيفيت و چگونگي تعمير كه عمدتا“ از سوي شركتها صورت مي پذيرد به منظور كاهش زمان از كارافتادگي دستگاه ، كاهش هزينه تعميرات و عدم نياز به تعميرات مكرر مي بايست صورت پذيرد
4ـ مديريت نگهداري و عملكرد دستگاه :
نگهداري پيشگيرانه ( Preventive Maintenance ) يا به اختصار PM به مجموعه عمليات و بازرسي هايي گفته مي شود كه براي جلوگيري از خرابي ناگهاني و افزايش عمر مفيد دستگاه به صورت دوره اي صورت مي پذيرد ..
5 ـ كارشناسي مشاور خريد تجهيزات و وسايل پزشكي :
ـ شناسايي پارامترها و عملكردهاي مورد نياز مركز درماني بر اساس ميزان و نوع مراجعين و انتظارات كادر پزشكي وبر اين اساس شناسايي دستگاههايي كه واجد اين پارامترها و عملكردها مي باشند .
ـ مسايل لازم براي سرويس و نگهداري ، وضعيت سرويس داخل كشور و تامين قطعات يدكي
ـ كسب اطلاعات فني لازم در خصوص عملكرد دستگاه در ساير مراكز درماني داخلي و خارجي
ـ آناليز صحت و سقم ادعاهاي مطروحه از سوي فروشنده دستگاه
 
ـ تعيين اطلاعات لازم و تعهدات فني كه از سوي فروشنده مي بايست با توجه به نوع دستگاه در اختيار قرار گيرد .
ـ كنترل دستگاههاي خريداري شده بر اساس پروفرم هاي مربوطه و اطمينان از وجود تائيديه هاي حاصل از انجام تست هاي پذيرش ( Acceptance Test


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-1-24 13:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ