واحد آموزش 

مسئول:   رقیه جعفری
مدرک :   کارشناس پرستاری
سمت :   سوپروایزر آموزشی و کنترل عفونت
شماره تماس :         2535 0782362 داخلی 207
 


شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:
 
1- تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )
2- تعیین نیاز های آموزشی ( مدد جویان/ بیماران ، رده های مختلف پرسنل پرستاری ، پرسنل جدید الورود )
3- تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیاز های آموزشی
4- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
5- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی مرتبط با خدمات مورد نیاز مدد جویان
6- پیش نهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی
7- تشکیل کمیته آموزش
8- همکاری و مشارکت در آموزش مستمر پرسنل پرستاری
9- شرکت فعال در سمینارها جهت ارائه روش های اثر بخش و موثرتر ارائه خدمات
10- ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید به شکل کنفرانس ، جزوه ، پم فلت و ...
11- همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی
12- هدایت و آموزش کارکنان جهت حسابرسی کیفی خدمات ، ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه خدمات ، ارزشیابی عملکرد پرسنل در ارائه آموزش به مدد جو
13-هدایت و آموزش پرسنل در جهت تهیه جزوه ، پوستر ، فیلم و پم فلت های آموزشی
14- ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری
15- ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق :
                                                      - کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده     
                                                      - بررسی رضایتمندی مددجویان
                                                      - بررسی رضایتمندی کارکنان
16- مشارکت در کمیته ارزشیابی پرسنل
17- سایر امور محوله از طرف مدیر خدمات پرستاری
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-8-29 13:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ